Dataset

 

Huazhu Fu, Fei Li, Xu Sun, Xingxing Cao, Jingan Liao, Jose Ignacio Orlando, Xing Tao, Yuexiang Li, Shihao Zhang, Mingkui Tan, Chenglang Yuan, Cheng Bian, Ruitao Xie, Jiongcheng Li, Xiaomeng Li, Jing Wang, Le Geng, Panming Li, Huaying Hao, Jiang Liu, Yan Kong, Yongyong Ren, Hrvoje Bogunovic, Xiulan Zhang, Yanwu Xu, "AGE Challenge: Angle Closure Glaucoma Evaluation in Anterior Segment Optical Coherence Tomography", arXiv preprint  arXiv:2005.02258, 2020.


Clinical Background

Li F, Zhou R, Gao K, et al. Volumetric parameters-based differentiation of narrow angle from open angle and classification of angle configurations: an SS-OCT study[J]. British Journal of Ophthalmology, 2019: bjophthalmol-2018-313386.

 

Baselines

TBD